KurierGarwoliński.pl

Bnp Paribas lipiec 2020

Wiadomości z Garwolina

Prawie 15 mln zł na inwestycje powiatowe w 2020r. Sprawdź szczegóły

Dodano:
garwolin - Prawie 15 mln zł na inwestycje powiatowe w 2020r. Sprawdź szczegóły

Radni rady powiatu w grudniu 2019r. jednogłośnie uchwalili budżet powiatu garwolińskiego na 2020 rok. Budżet jest zrównoważony - dochody i wydatki ustalone zostały na poziomie 136 511 136,00zł. Wydatki majątkowe pochłoną prawie 15 mln zł. Sprawdź szczegóły.


Dochody bieżące
Dochody bieżące  powiatu mają wynieść:126.691.072,00zł, z tego: dotacje i środki na cele bieżące 13.176.250,00zł, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 25.694.602,00zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 400.000,00zł , natomiast subwencja 82.168.133,00 zł (wyższa o 15,84 % w stosunku do roku ubiegłego).

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe powiat zaplanował na 9.820.064,00zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 5.720.000,00zł.

Planowane wydatki budżetu wynoszą 136.511.136,00 zł .

Wydatki bieżące zaplanowano  w wysokości 121.526.812,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawność i Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Starostwo Powiatowe.

Zabezpieczono środki na nieodpłatną pomoc prawną, spłaty odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji oraz utworzono obowiązkowe rezerwy.

Najwięcej na oświatę
Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty planowane do przekazania w 2020 roku to kwota 12.505.000,00 zł. Łączne wydatki na oświatę 83.317.395,00 zł. Zaplanowano dotację dla samorządu Miasta Garwolin na pokrycie kosztów realizacji zadań biblioteki powiatowej – 115.000zł, oraz dotację dla samorządowej instytucji kultury 500.000zł.

REKLAMA:


Inwestycje powiatowe w 2020r.
W budżecie powiatu na 2020 rok planowane wydatki majątkowe to 14.947.324,00zł.
Na inwestycje drogowe powiat planuje przeznaczyć 7.472.324zł. Największa część zostanie wydana na zadania związane z  infrastrukturę drogową – 7.472.324,00zł.

Inwestycje drogowe
Najważniejsze tegoroczne inwestycje drogowe to: przebudowa drogi powiatowej Nr 1327W Ruda Talubska - Taluba - Kobyla Wola - do drogi Nr 17 (Gmina Łaskarzew) - 900 000,00zł, przebudowa drogi powiatowej Nr 1329W Górzno - do drogi nr 17 w km 0+484 – 1+414 - 450 043,00zł, przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 25+467 - 26+054 i w km 27+053 – 27+234 - 723 762,00 zł, przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów w km 37+502 - 41+552
- 800 000,00 z
ł,  przebudowa drogi powiatowej Nr 1332W Wilchta - Oziemkówka w km 0+010 – 4+410 - 2 126 319,00zł, przebudowa drogi powiatowej Nr 1347W Sobolew - Kownacica - Gończyce (Gmina Sobolew) - 600 000,00zł.

Wydatki majątkowe na oświatę i wychowanie

Na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie powiat w 2020 planuje przeznaczyć 3.520.000,00zł. Największe zadania to: budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie
- 200 000,00zł, przebudowa  budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno - 1 500 000,00zł, wyposażenie budynku Ośrodka Pomocy Dziecku Zielone Izdebno - 300 000,00zł, budowa nowej siedziby dla ZSS Nr 1 w Garwolinie -1 000 000,00zł, zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przyłęku - 70 000,00zł.

Kultura fizyczna i sport
Na realizację zadań w dziale kultura fizyczna i sport Powiat przeznaczy w 2020 roku 2.652.000,00zł.

Najważniejsze zadania to: budowa boiska do piłki plażowej oraz parku street workout przy ZS Nr 2 w Garwolinie - 219 000,00zł, budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki plażowej przy ZS w Miętnem - 748 000,00zł, budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Żelechowie - 652 000,00zł, remont zaplecza sanitarno-szatniowego Obiektów Sportowych ZS w Miętnem .

Powiat wesprze finansowo 

W budżecie powiatu na 2020 rok zaplanowane zostało wsparcie finansowe dla Szpitala Powiatowego w Garwolinie. 50.000,00zł zostanie przeznaczone na przebudowę schodów do wejścia „B” szpitala z utwardzeniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, a 100.000,00zł na zakup szafy do suszenia i przechowywania aparatów endoskopowych. Komenda Powiatowa Policji na zakup samochodów otrzyma 85.000,00zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała 310.000,00 na dokumentację projektową nowej strażnicy (200.000,00), zakup samochodu pożarniczego operacyjnego- (100.000,00) oraz zakup skokochronu (10.000,00zł).
 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej otrzyma wkład pieniężny na zwiększenie kapitału Zakładowego Spółki 500.000,00zł oraz na dopłatę do przewozów autobusowych 1.368.435,00zł.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.