KurierGarwoliński.pl

bedok styczen 2020

Wiadomości z Garwolina

Badanie trzeźwości w miejscu pracy

Dodano:
garwolin - Badanie trzeźwości w miejscu pracy

Badanie stanu trzeźwości pracownika może przeprowadzić policja, ale nie pracodawca – takie jest stanowisko Prezesa UODO oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Zarówno prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jak i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – zgodnie wskazują, że dane dotyczące nietrzeźwości pracownika, zalicza się do danych dotyczących zdrowia, określonych w art. 9 ust. 1 RODO.

Ponadto, zgodnie z  art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stan trzeźwości pracowników można sprawdzać na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie samego pracownika. Kontrola może nastąpić tylko w sytuacji gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Co ważne badanie stanu trzeźwości przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.

Stanowisko UODO jak i Resortu Pracy dotyczące braku możliwości używania alkomatu przez pracodawców dotyczy zarówno „prewencji” tzn. badań wszystkich, bądź wybranych losowo pracowników jeszcze przed rozpoczęciem pracy czy też w jej trakcie, jak i sytuacji, w której pracodawca podejrzewa, że dany pracownik spożywał alkohol i wtedy samodzielnie poddaje go badaniu alkomatem.

REKLAMA:


Jednakże pojawia się coraz więcej głosów ekspertów, którzy zdecydowanie wskazują, iż dopuszczenie do pracy pracownika, który znajduje się pod wpływem alkoholu, z uwagi na fakt, że brak jest przepisów, które uprawniałyby pracodawcę do przeprowadzenia takiego badania, może zagrażać  życiu i zdrowiu pracowników. Może także dojść do sytuacji, w której taki pracownik będzie stwarzał zagrożenie wobec osób trzecich np. w transporcie publicznym.

Pamiętać należy, że pracodawca zgodnie z przepisami zawartymi w Konstytucji oraz w Kodeksie Pracy zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przyjąć należy, że pracodawca wykonując samodzielnie badanie alkomatem – kieruje się przede wszystkim ogólnym obowiązkiem dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy, które wynika z art. 66 Konstytucji RP.

Jednak do czasu zmiany przepisów zaleca się (zgodnie z wytycznymi UODO oraz Ministerstwa), aby pracodawca, w przypadku gdy podejrzewa, że pracownik jest w stanie po spożyciu alkoholu, wezwał policję, aby ta przeprowadziła odpowiednie badanie.

Kancelaria Adwokacka Ewa Glajzer
ul. Józefa Piłsudskiego 20a
05-410 Józefów
Polska
tel. 660 700 200

Tematy do opisania dla adwokat Ewy Glajzer można zgłaszać na redakcja@kuriergarwolinski.pl. Artykuły bez podawania danych osobowych będziemy publikować co najmniej przez pół roku, min. dwa w miesiącu.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.