Garwolin Sport

Dlaczego zadaszenie nad boiskiem w Miętnem nie powstało?

Dodano:
garwolin - Dlaczego zadaszenie nad boiskiem w Miętnem nie powstało?

Do końca roku 2020 Powiat Garwoliński miał wybudować zadaszenie nad boiskiem w Miętnem. Do realizacji inwestycji jednak nie doszło. Dlaczego?

19 maja 2020r. na terenie Powiatowego Ośrodka Sportu - Hotel Miętne odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, wicemarszałek Senatu Marii Koc, starosty Mirosława Walickiego oraz kierownika POSiZL Janusza Kowalskiego dotycząca Programu Budowy Zadaszeń Boisk Piłkarskich. Uczestnicy konferencji poinformowali o planowanej inwestycji - zadaszeniu boiska sportowego w Miętnem ze sztuczną nawierzchnią.

Powiat garwoliński przystąpił do programu składając w dniu 27 lutego 2020r wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętnem”
Inwestycja miała polegać na budowie hali pneumatycznej, będącej zadaszeniem istniejącego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 100 x 65m.
Hala pneumatyczna miała być wyposażona  w system grzewczo - nadmuchowy oraz oświetlenie co umożliwi korzystanie z obiektu w okresie jesienno-zimowym.
Planowanym terminem realizacji zadania był 4 grudnia 2020r.
Łączna wartość całości zadania według panów miała wynieść 2 500 000,00 zł w tym przyznane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu 1 250 000,00 zł (jest to maksymalny poziom dofinansowania, o który wnioskował powiat garwoliński).

Powiat Garwoliński ogłosił w dniu 24 lipca 2020 roku zamówienie na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: „Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętnem". W dniu 12 sierpnia 2020 dokonano otwarcia ofert, które złożyły 4 podmioty.

- Komisja Przetargowa podczas analizy oferty miała dużo pracy związanej z oceną spełniania przez potencjalnych wykonawców warunków ustalonych w postępowaniu. W dniu 23 września 2020 roku został ogłoszony wybór oferty najkorzystniejszej i wykluczenie oferenta, który zaproponował najniższą cenę ze względu na przedstawienie przez niego informacji niezgodnej z rzeczywistością w zakresie złożonych referencji co do realizacji podobnych zadań w latach poprzednich. W związku z wykluczeniem oferty firmy Prestige Invest spółka z o.o, jako najkorzystniejsza, spełniająca wymagania postawione w dokumentacji przetargowej, została wybrana oferta firmy Gardenia Sport Sp. z o.o.  z ofertą na kwotę 2 181 391,13 zł
- informuje Dariusz Tarczyński, dyrektor Wydziału Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego.

REKLAMA:


Wykluczona firma się odwołała
W dniu 28 września 2020 roku wpłynęły dwa odwołania na decyzje Zamawiającego-Powiatu Garwolińskiego.  Firma Prestige Invest Sp. z o.o. złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na decyzję o wykluczeniu z postępowania, zaś firma Interhall Sp. z o.o. złożyła odwołanie na czynność wyboru oferty Gardenia Sport jako najkorzystniejszej, zarzucając Zamawiającemu, że wybrał ofertę firmy, której referencje nie powinny być uznane za zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dopiero w dniu 13 listopada 2020 roku Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok w którym oddaliła oba odwołania i obciążyła kosztami postępowania firmy, które złożyły odwołania – informuje Tarczyński.

Wyrok korzystny dla powiatu
Krajowa Izba Odwoławcza uznała decyzję zamawiającego Powiatu Garwolińskiego za prawidłową. Wyrok wraz z uzasadnieniem wpłynął do Starostwa Powiatowego dopiero w dniu 24 listopada 2020 roku.
-    W ramach przedmiotowego postępowania jednym z kryteriów oceny ofert było skrócenie terminu wykonania robót budowlanych, a punkty były przyznawane na podstawie podanego przez wykonawcę w ofercie terminu wykonania robót budowlanych. Wykonawca w przedmiotowym kryterium mógł otrzymać maksymalnie 20 punktów, w sytuacji  skrócenia terminu wykonania robót budowlanych do 15 listopada 2020 roku. Najkorzystniejsza oferta wybrana przez komisję przetargową zamawiającego w dniu 23 września 2020 roku przewidywała właśnie skrócenie terminu wykonania robót do 15 listopada 2020 roku. Powiat Garwoliński więc znalazł się w sytuacji, w której miałby zawrzeć umowę po terminie wykonania robót wskazanym w ofercie wykonawcy – informuje Dariusz Tarczyński.

Istotne postanowienia umowy w części dotyczącej możliwości wprowadzenia istotnych zmian do umowy w zakresie terminu nie zawierały możliwości przedłużenia terminu wykonania umowy z powodu skorzystania z wykonawców z środków ochrony prawnej i z samego faktu trwania postępowania odwoławczego.
W dniu 3 grudnia 2020 roku przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Zadanie zostanie zrealizowane w tym roku w bliżej nieokreślonym terminie
Powiat garwoliński wystąpił do Ministerstwa Sportu o przesunięcie środków, a także terminu realizacji inwestycji na rok 2021 i taką zgodę otrzymał poprzez podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach pilotażowej edycji Programu Budowy Zadaszeń Boisk Piłkarskich.

W uchwalonym w dniu 17 grudnia 2020 roku budżecie Powiatu Garwolińskiego na rok 2021 w dziale 926- Kultura Fizyczna zostało zapisane wydatki w kwocie 2 300 000 złotych na realizację zadania pn. „Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego przy POSiZL w Miętnem”. Przetarg na przedmiotowe zadanie powinien zostać ogłoszony w pierwszym kwartale obecnego roku.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

rozdanie kart cdn... (, #IP e55426919e) Odpowiedz

Kasa jest bezmyślnie rozdawana. Ludziom biorącym 6 tys. zł rocznie na dziecko (z 500+) od 5 lat trzeba jeszcze dawać po 300 zł na zeszyty i długopisy dla dzieci. Młodzi często uczyć się nie chcą. Nie chodzą do szkoły. Na zdalnych śpią albo tylko się podłączają i zajmują się czym innym. Znajoma pracuje w zawodówce i technikum. Blisko połowa nieobecności jest niemal normą. Nawet na zdalne lekcje nie chce im się włączyć komputera. Jak się podłączą to mówią że nie mają mikrofonu żeby odpowiadać na pytania. Dostają tylko 6000 rocznie i nie mają 20-30 zł na słuchawki z mikrofonem Dajcie im jeszcze z 10 tysięcy w ramach programu mokrofon+. Na koniec roku poprawianie jedynkowiczów marzących o ocenie 2, żeby mogli zdać. 500+ powinno być płacone małym dzieciom do wieku szkolnego, a potem tym które mają wysoką frekwencję w szkole, np. 90% i średnią ocen co najmniej 3,0. Takie podejście mobilizowałoby dzieciaki i czegoś uczyło . Byłaby motywacja da rodziców by dzieci dopilnować i dawałoby też oszczędności dla budżetu.. Powinno się stawiać na edukację (praktyczne umiejętności), odpowiedzialność i samodzielność (przedsiębiorczość) młodych ludzi. Jak zmotywować dziecko (ucznia/studenta) do nauki umiejętności za które inni chcą dobrze płacić? – przeczytajcie sobie poradnik dla rodziców i uczniów pt. Co robić, by zawsze mieć pracę i więcej zarabiać. O takim podejściu do 500+ tam piszą. Warto przeczytać.

Janek (, #IP d621511428) Odpowiedz

Myślę że mobilizacja dzieci powinna zacząć się od nas czyli rodziców. Jak rodzic ma to gdzieś to i dzieci mają. Przepraszam bardzo bo nie chce nikogo urazić ale to tylko wina rodzica że nie zmotywował dziecka do nauki a dziecko poszło do zawodówki bo mamusi nie chciało się przypilnować w podstawówce dziecka