Wiadomości z Garwolina

Gmina Pilawa planuje wydać w tym roku 65 mln zł

Dodano:
garwolin - Gmina Pilawa planuje wydać w tym roku 65 mln zł

Budżet Miasta i Gminy Pilawa na 2021 rok uchwalony przez radę miejską w dniu 29 grudnia 2020 roku zakłada dochody prawie 62 mln zł i wydatki niewiele ponad 65mln zł, w tym ponad 14 mln zł na inwestycje. Sprawdź najważniejsze zaplanowane w budżecie zdania na 2021r.

źródło zdjęcia: archiwum FB Albina Łubian

Na dochody budżetu miasta i gminy Pilawa składają się dochody bieżące w wysokości 55.138.998,00 zł, a dochody dochody majątkowe to aż 6.556.718,52 zł.

Największą część dochodów stanowią - oprócz rządowych środków na wspieranie dzietności - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  - to aż 17.870.172,00 zł. Subwencje z budżetu państwa uzupełniają  gminną kasę kwotą 13.919.598,00 zł, w tym subwencja oświatowa 12.559.348,00 zł.
Dochody z opłaty za gospodarki odpadami komunalnymi to   3.813.810,00 zł
 
Wydatki budżetu Miasta i Gminy Pilawa zostały zaplanowane w wysokości:  65.078.919 zł z czego na wydatki inwestycyjne radni w porozumieniu z burmistrz zapisali 14.151.259 zł.

Największy wydatek stanowią zadania z zakresu finansowania oświaty i wychowania i zostały zaplanowane na kwotę 23.521.290,30 zł, ale rząd gwarantuje tylkonieco ponad połowę tej kwoty.
Do zadań oświatowych z budżetu gminy samorząd musi wyłożyć dodatkowo kwotę w wysokości 10.961.942,30 zł.

REKLAMA:


Na zadania inwestycyjne gmina zaplanowała 14.151.259,07 zł. Łącznie to ponad 30 zadań inwestycyjnych, w tym najważniejsze to:  
- dalszy etap budowy centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pilawie - 3.929.383 zł
       - dalszy etap rozbudowy szkoły podstawowej w Gocławiu              4.400.000 zł
       - rozbudowa przedszkola i biblioteki w celu utworzenia żłobka w Pilawie  2.551.505 zł
       - termomodernizacja szkoły w Pilawie  - 800.000 zł
       - rozbudowa Urzędu Miasta i Gminy  - 1.461.698 zł wymiana dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Puznówce - 80.000 zł
       - budowa chodnika w Wygodzie - 240.000 zł
       - opracowanie dokumentacji dotyczącej uregulowania gospodarki wodami opadowymi - 150.000 zł
       - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Lipcówkach - 119.883 zł
       - budowa chodnika w Puznówce na drodze powiatowej w stronę Żołnierki  100.000 zł
       - budowa drogi w Niesadnej na Góry 40.000 zł.

Dodatkowo część zadań jest finansowana i współfinansowana z budżetu gminy poprzez fundusz sołecki, na który radni we współpracy ze skarbnik gminy i burmistrz Albiną Łubian zaplanowali kwotę w wysokości 346.027,73 zł.

W tym roku zostaną zrealizowane inwestycje, które zostały zgłoszone na zebraniach sołeckich, wśród nich znajdują się;
budowa oświetlenia w poszczególnych miejscowościach,
- doposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich,
- zagospodarowanie terenów publicznych,
- remonty i utrzymanie dróg,
- doposażenie jednostek OSP.

Gmina stara się także o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych.
- Pragnę podkreślić, że mamy złożonych kilka wniosków o dofinansowanie z różnych źródeł. Mam  nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych uda się pozyskać dodatkowe środki, a wtedy będzie możliwość wprowadzenia dodatkowych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku – mówi burmistrz miasta i gminy Pilawa Albina Łubian.

Różnica w budżecie między dochodami a wydatkami w kwocie 3.383.203,09 zł stanowi deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz wolnych środków z 2020 roku.

źródło: UG


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.