Wiadomości z Garwolina

Jednogłośne absolutorium dla wójta gminy Garwolin

Dodano:
garwolin - Jednogłośne absolutorium dla wójta gminy Garwolin

8 czerwca odbyła się XXXII sesja zwyczajna rady gminy Garwolin, podczas której udzielono wójtowi gminy Garwolin Marcinowi Kołodziejczykowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy Garwolin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 została przyjęta jednomyślnie.


Zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej Grzegorz Kot odczytał wniosek komisji w sprawie udzielenia wójtowi gminy Garwolin absolutorium. Odczytując wniosek komisji rewizyjnej radny dodał, że wójt gminy Garwolin realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Następnie przewodnicząca rady gminy Iwona Pluta przedstawiła zebranym pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespołu w Siedlcach o wniosku Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca rady przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, a następnie poddała głosowaniu projekt uchwały. W wyniku głosowania przyjęto ją jednogłośnie.

REKLAMA:


Marcin Kołodziejczyk wójt gminy podziękował radnym za wspólną realizację budżetu, podkreślając fakt, że na uzyskanie dobrych wyników finansowych składa się praca całego zespołu. Podziękował także przewodniczącej rady, skarbnik gminy, wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych oraz sołtysom, a także wszystkim pracownikom urzędu. Podziękował również zastępcy – Karolinie Kasprzak za bardzo skuteczne zajmowanie się inwestycjami. Zaznaczył, że poprzedni rok był niekorzystny dla inwestycji z uwagi na warunki pogodowe, a obecny jest trudniejszy z powodu astronomicznych cen w ofertach na wykonanie inwestycji.

Na zakończenie wójt podziękował za pozytywną opinię o jego pracy. Podkreślił, że pomiędzy radą gminy a wójtem współpraca układa się pomyślnie, a dzięki temu można sprawnie realizować wiele zadań.

Agnieszka Sztylka, opr. AS

Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.