Ciekawe tematy z Garwolina

Powiat garwoliński w obszarze zapowietrzonym w związku ze stwierdzeniem pomoru świń w miejscowości Dłużew, gm. Siennica

Dodano:
garwolin - Powiat garwoliński w obszarze zapowietrzonym w związku ze stwierdzeniem pomoru świń w miejscowości Dłużew, gm. Siennica

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej starosta garwoliński Marek Chciałowski poinformował o rozporządzeniu wojewody mazowieckiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: garwolińskiego, mińskiego i otwockiego w związku z wykryciem ASF w miejscowości Dłużew, gmina Siennica (powiat miński). Rolników czekają kontrole, a zarządcy dróg oraz rolnicy zobowiązani są do stosowania środków ostrożności.

Rozporządzenie wojewody mazowieckiego z 3 sierpnia określa obszar zapowietrzony (dalej §1), w związku ze stwierdzeniem w miejscowości Dłużew, gmina Siennica, powiat miński, ogniska afrykańskiego pomoru świń. Obszar obejmuje w powiecie garwolińskim, w gminie Pilawa miejscowości: Grzebowilk, Kalonka, Zawadka;  w powiecie mińskim w gminie Siennica miejscowości: Bestwiny, Dłużew, Kąty, Kośminy, Lasomin, Majdan, Nowodwór, Nowy Starogród, Wólka Dłużewska; w powiecie otwockim w gminie Kołbiel miejscowości: Głupianka, Radachówka.

Rozporządzenie określa też obszar zagrożony (dalej §2) wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w związku ze stwierdzeniem ogniska. W powiecie garwolińskim są to miejscowości w gminie Parysów: Kozłów, Łukówiec, Poschła, Stodzew, Wola Starogrodzka, a w gminie Pilawa miejscowości: Gocław, Jaźwiny, Niesadna, Pilawa (Żołnierka), Puznówka, Żelazna. Zagrożone są też gminy powiatu mińskiego i otwockiego.

- Nasz powiatowy Zarząd Dróg zgodnie z decyzją powiatowego lekarza weterynarii już ustawił odpowiednie oznakowania. położył maty dezynfekujące. Również na drogach gminnych i wojewódzkich odpowiednie oznakowanie i odpowiednie materiały będą położone – mówił dziś  na konferencji starosta Marek Chciałowski.

Kontrole w gospodarstwach są prowadzone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
2) przywożenia do gospodarstw lub wywożenia z gospodarstw zwierząt innych niż świnie bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
3) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt i odłowów zwierząt łownych;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
6) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

REKLAMA:


Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie przez zarządców dróg obszaru zapowietrzonego, przez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;
5) wyłożenie i utrzymanie przez zarządcę dróg w miejscach wskazanych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;
6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których świnie są przetrzymywane, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;
7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie gospodarstwa.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa zagrożonym zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

§ 6. Na obszarze zagrożonym nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie przez zarządców dróg obszaru zagrożonego, przez umieszczenie na granicach obszaru, przy drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.
§ 7. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 3 - 6, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1 i 2.
§ 8. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Garwolinie, Mińsku Mazowieckim i Otwocku, Burmistrzowi Miasta i Gminy Pilawa, wójtom gmin: Cegłów, Celestynów, Kołbiel, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Osieck, Parysów i Siennica, właściwym zarządcom dróg, Nadleśniczym Nadleśnictw: Celestynów, Garwolin i Mińsk Mazowiecki, Komendantom Powiatowym Policji w Garwolinie, Mińsku Mazowieckim i Otwocku, Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, Mińsku Mazowieckim i Otwocku.
§ 9. 1. Rozporządzenie podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i 2.


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

Kalonks (, #IP afcbdab360) Odpowiedz

Proponuję Staroście przejechać do Kalonki, gdzie na drodze zrobił wały zaporowe w celu ochrony przed ASF. Myślę, że niedługo dowie się ile jest uszkodzonych samochodów. By porównać jak inni rozwiązali ten problem proponuję pooglądać w necie jak można bylo to zrobić. Przecież to jest tragedia.

Znaki (, #IP d21855a533) Odpowiedz

drogowe nakazują zwolnienie do określonej prędkości. Kto się stosuje ten nie uszkodzi pojazdu.

Rolnik = pier**lnik (, #IP 09503d15fc) Odpowiedz

90 procent gospodarstw nie ma nawet deka zasad higieny. Syf. Syf i smród. Dotacje umieją brać ale koło siebie żeby zrobić to nie. Bo ciężko. Płyt nie ma, gnojowica do rowu. Ciekawe co na to Unia.