Ciekawe tematy z Garwolina

Demografia województwa mazowieckiego w 2017 r. Jak wypadł powiat garwoliński?

Dodano:
garwolin - Demografia województwa mazowieckiego w 2017 r. Jak wypadł powiat garwoliński?

Urząd Statystyczny w Warszawie wydał publikację zatytułowaną „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2017 r.”. Jest to już siedemnaste z kolei wydanie tego opracowania, które prezentuje i podsumowuje dane dotyczące zjawisk demograficznych decydujących o stanie i zmianach liczby ludności w województwie.

Pod koniec 2017 r. województwo mazowieckie liczyło 5384617 osób (14% ogółu ludności Polski) i było jednym z pięciu województw, w którym odnotowano przyrost ludności w stosunku do roku poprzedniego (o 0,35%). 64,3 % mieszkańców województwa zamieszkiwało miasta. Gęstość zaludnienia (tj. liczba osób na 1 km²) wyniosła 151 osób. Różnica dzieląca tereny miejskie i wiejskie okazała się kolosalna: podczas gdy gęstość zaludnienia tych pierwszych wyniosła 1598 osób (przy 3463514 osobach), we wsiach było to tylko 58 osób (przy ilości 1921103 osób).

Powiat garwoliński

Powiat garwoliński liczył w tym czasie 108981 osób. Gęstość zaludnienia wyniosła 85 osób. Większość mieszkańców – bo aż 78170 zamieszkiwało tereny wiejskie. Miasta zamieszkiwane były przez 30811 osoby, w tym 17381 ludzi mieszkało w Garwolinie, 4879  w Łaskarzewie, 4557 w Pilawie, a 3994 w Żelechowie. Patrząc na gminy, najwięcej osób mieszkało w gminie Garwolin (13150), a najmniej w gminie Parysów (4071).

Zjawiska, które najbardziej decydowały o zmianach liczby ludności w województwie były to urodzenia, zgony oraz migracje wewnętrzne (tj. międzywojewódzkie) i zagraniczne. Od 2006 roku województwo mazowieckie notuje zwiększanie się liczby ludności je zamieszkującej, zarówno jeśli chodzi o przyrost naturalny (nadwyżka urodzeń nad liczbą zgonów), jak i o saldo migracji. Warto podkreślić, że województwo poprawiło swój wynik w porównaniu z rokiem poprzednim.

Na tle województwa powiat garwoliński osiągnął wynik pozytywny – chociaż saldo migracji osiągnęło wynik ujemny, to pochwalić się może wyższym przyrostem naturalnym. Roczny przyrost ludności w powiecie wyniósł 0,13 % (jest to 16 miejsce w rankingu powiatów województwa mazowieckiego, który liczy 43 pozycje). Pilawa może pochwalić się najwyższym wynikiem spośród  miast w powiecie z wynikiem 0,55 %, za nią plasuje się Garwolin - 0,25%. Dwa pozostałe miasta niestety notują zmniejszanie się liczby ludności – przyrost roczny Łaskarzewa wyniósł -0,39%, a Żelechowa aż -1,33%. Jeśli chodzi o gminy w powiecie, najwyżej plasuje się gmina Żelechów (0,97%), a po piętach depcze jej gmina Górzno (0,74%). Najgorzej prezentują się gmina Łaskarzew(-0,43%) oraz gmina Borowie (-0,34%).

Jeśli chodzi o strukturę według płci, województwo mazowieckie charakteryzuje się przewagą kobiet (ponad 2,8 mln, około 52 % ogółu populacji) nad ilością mężczyzn (ponad 2,5 mln). Statystycznie w 2017 roku na grupę 100 mężczyzn przypadało 109 kobiet. Jak wykazały badania, bardziej sfeminizowane okazały się tereny miejskie.

Na wspomniane 108981 ludności powiatu garwolińskiego, 54830 stanowiły kobiety. Świadczy to o dosyć wyrównanej strukturze płci, z lekką przewagą kobiet (101,3 kobiet przypadających na 100 mężczyzn).

W województwie mazowieckim najliczniejszą grupą społeczną jeśli chodzi o wiek okazał się przedział 35-39 lat liczący 462955 osób (w tym 229425 – mężczyźni, 233530 – kobiety). Mediana wieku wyniosła 40,2, przy czym wiek środkowy mężczyzn wyniósł 38,7, a kobiet 41,8.

W powiecie garwolińskim najsilniejszą grupą wiekową okazał się przedział 30-34, który wynosił 8585 osób (3996 – kobiety, 4589 – mężczyźni). Spośród tej grupy wiekowej więcej osób – 6108 – zamieszkiwało tereny wiejskie. Mediana wieku wyniosła 37,4 (36,1 – mężczyźni, 38,7 – kobiety). Według statystyk, w powiecie garwolińskim nadwyżka mężczyzn nad kobietami przypadała na ludzi w wieku 0-59, tendencja zmienia się w przypadku osób w wieku 60 i więcej – tutaj obserwowana jest nadwyżka kobiet i w przypadku niektórych przedziałów wiekowych bywa ona kolosalna (przedział 85+ to 1643 kobiety i tylko 634 mężczyzn). Warto podkreślić, że w przypadku całego województwa nadwyżka kobiet nad liczbą mężczyzn zaczyna się już w grupie 30-latków.

REKLAMA:


Rozwody


Kolejne zjawiska, które mogły wpływać zmiany w stanie i strukturze ludności, określane są ruchem naturalnym i zaliczają się do nich zawierane małżeństwa, orzeczone separacje i rozwody, urodzenia żywe oraz zgony. Według statystyk w 2017 roku w województwie mazowieckim zawarto 27142 małżeństwa (o 1,7% więcej niż w roku 2016), orzeczono 9040 rozwodów (o 5,5% więcej) i 169 separacji (o 4,5% mniej), odnotowano 61850 urodzeń (o 3,8% więcej) oraz 57237 zgonów (o 4,3% więcej). Przyrost naturalny (tj. liczba urodzeń minus liczba zgonów) województwa wyniósł 4613.

Małżeństwa

W 2017 roku w powiecie garwolińskim zawartych zostało 656 małżeństw, orzeczono 100 rozwodów i 2 separacje, odnotowano 1478 narodzin i 1070 zgonów. Przyrost naturalny wyniósł 408. Warto podkreślić, że powiat zajął pierwsze miejsce w rankingu powiatów województwa mazowieckiego w liczbie zawieranych małżeństw na 1000 ludności (ranking liczy 43 pozycje) – jego wynik wyniósł 6,02, przy czym wynik województwa to 5,05. Jesteśmy też jednym z najmniej rozwodzących się powiatów w województwie – w rankingu liczby orzeczonych rozwodów na 1000 ludności zajęliśmy dopiero 38 miejsce z wynikiem 0,92 (województwo – 1,68). Mniej rozwodów zanotowały tylko powiaty lipski, łosicki, przysuski (0,64 - najmniej w całym województwie) i zwoleński. Rekordzistą w liczbie rozwodów okazało się miasto Płock (2,41).

Najwięcej małżeństw w powiecie – bo 96 – zawarto w mieście Garwolin, a najmniej – 20 – w gminie Parysów. Najwyższy wynik ilości zawieranych małżeństw na 1000 osób przypadł gminie Łaskarzew (9,45), która tym samym zajęła pierwsze miejsce w liczącym 314 pozycji rankingu gmin tej kategorii. Najniższą lokatę spośród gmin naszego powiatu zajęła gmina Parysów (4,91).

Warto poświęcić uwagę tematowi migracji. W województwie mazowieckim już od kilkunastu lat roczny napływ ludności jest większy od odpływu, co powoduje dodatnie saldo migracji stałej. W roku 2017 napływ ludności w ruchu wewnętrznym ogółem wyniósł 63937, a odpływ 51908 osób – sprawiło to, że saldo migracji wewnętrznych wyniosło 12029. W przypadku województwa mazowieckiego najwięcej migrantów zarówno napływających, jak i opływających znajduje się w grupach wiekowych 25-29 lat (napływ - 10652 osób, odpływ - 7627) oraz 30-34 (napływ – 10909, odpływ - 7673). W obu przypadkach więcej migrantów to kobiety.

W przypadku powiatu garwolińskiego, ogół napływu wewnętrznego to 849, a odpływu 1040 osoby, co pozwala wyliczyć saldo migracji -191. Do Garwolina jako miasta napłynęło 156 osób, a odeszły 174. Jeśli chodzi o gminy, tutaj również największy ruch w gminie Garwolin - napływ 120, odpływ 121 osób. Saldo migracji na 1000 osób całego powiatu wyniosło -1,75. Najwyższy wynik w powiecie osiągnęła gmina Parysów (0,98), a najniższy – gmina Łaskarzew (-7,63).

Spoza kraju do województwa mazowieckiego na pobyt stały napłynęło 1927 osób (głównie z Wielkiej Brytanii i Ukrainy), a wyjechały 443 osoby (najwięcej do Niemiec i Wielkiej Brytanii).

Z powiatu garwolińskiego na pobyt stały napłynęło 5 osób, a wyjechały 4. Ze statystyk można jeszcze wyodrębnić 92 osoby, które przybyły na tereny powiatu z zagranicy i zostały zameldowane na pobyt czasowy ponad 3 miesiące. Wyszczególniona została również grupa 21 osób zakwalifikowana jako ludność czasowo nieobecna w związku z wyjazdem za granicę na okres ponad 6 miesięcy.

(Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie)


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.