KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Dodano:
garwolin - Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości w Sufczynie (gm. Kołbiel), Ryczyskach (gm. Miastków Kościelny) i Iwowem (gm. Borowie).

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

1) prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym punkcie skupu mleka, położonej w Sufczynie gm. Kołbiel, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Otwocku numerami ewidencyjnymi działek 922/1 i nr 921/4 o powierzchni 864 metry kwadratowe, dla których Sąd Rejonowy prowadzi księgi wieczyste WA10/00046707/6 i WA10/00044769/4; nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z zapisem: teren urządzeń usługowych rolnictwa;

cena wywoławcza 45 000,00 zł, 

2) prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym punkcie skupu mleka, położonej w Ryczyskach gm. Miastków Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie numerem ewidencyjnym działki nr 117/3 o powierzchni 0,09 ha; nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

cena wywoławcza 10 000,00 zł,

3) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności znajdującego się na tej nieruchomości budynku po byłym punkcie skupu mleka, położonej we wsi Iwowe gm. Borowie, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie numerem ewidencyjnym 375/4 o powierzchni 0,10 ha; dla nieruchomości jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta Kw. nr SI1G/00046488/7; nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

cena wywoławcza 8 000,00 zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2019 r. w siedzibie OSM Garwolin w Woli Rębkowskiej ul. Ogrodowa 17
o godzinie
9.00 – nieruchomość położona w Sufczynie,
9.30 – nieruchomość położona w Ryczyskach,
10.00 – nieruchomość położona w Iwowem

Warunkiem przystąpienia do przetargu na każdą z wyżej wymienionych nieruchomości jest wpłacenie wadium w kwocie 2 000 zł, ze wskazaniem jakiej nieruchomości dotyczy wadium

w kasie OSM Garwolin lub na konto OSM Garwolin w banku BGŻ S.A. O/Siedlce nr konta 93 2030 0045 1110 0000 0046 2770 najpóźniej do dnia
3 lipca 2019 r. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia powinna zostać uiszczona do dnia zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu, jak również o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie OSM Garwolin lub telefonicznie pod nr (25) 682 22 61 w. 317 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14.

Zarząd OSM Garwolin zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.

Artykuł sponsorowany