KurierGarwoliński.pl

Kiermasz Lemar

Wiadomości z Garwolina

Włoskie staże uczniów z Miętnego

Dodano:
garwolin - Włoskie staże uczniów z Miętnego

W piątek 29 listopada 2019 r. odbyło się podsumowanie projektu „Włoskie Staże uczniów z Miętnego” realizowanego w ramach programu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Dofinansowanie projektu z UE wyniosło: 642 819, 65 PLN.

Głównymi celami projektu było umożliwienie uczestnikom zdobycia nowych, poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych i językowych, podwyższenie kompetencji osobistych, podwyższenie aspiracji zawodowych i osobistych, poznanie kultury i zwyczajów kraju goszczącego, nawiązanie kontaktów, nabycie nowych umiejętności informacyjnych i komunikacyjnych, rozwijanie międzynarodowego wymiaru edukacji i szkoleń.

W projekcie wzięło udział 80 uczniów i 10 opiekunów.

Uczniowie, którzy skorzystali z projektu, kształcą się w Zespole Szkół w Miętnem w następujących kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik spedytor, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Uczestnicy projektu wyjeżdżali od marca do kwietnia (2 grupy) i od września do października (3 grupy) do Włoch, do miejscowości Spoleto, leżącej w regionie Umbrii, w prowincji Perugia.

Podczas pobytu młodzież odbywała praktyki w lokalnych zakładach pracy, gdzie miała okazję poznać specyfikę swoich zawodów.

Stażyści w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych pogłębili wiedzę na temat warunków przechowywania żywności; wyposażenia zakładów gastronomicznych; metod i systemów zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej żywności oraz zasad racjonalnego żywienia. Doskonali umiejętności doboru metod i technik do wykonania określonych potraw i napojów; planowali etapy sporządzania potraw i napojów lub półproduktów; oceny organoleptycznej potraw i napojów oraz zastosowania działań korygujących w razie gdy ocena jest negatywna, a także zastosowania przyjętych zasad porcjowania, dekoracji (aranżacji) potraw lub napojów.

Stażyści w zawodzie technik hotelarstwa pogłębili wiedzę na temat zakresu uprawnień oraz odpowiedzialności na stanowisku pracy; organizacji pracy w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; znaczenia bazy danych gości hotelowych dla funkcjonowania obiektu. Doskonalili umiejętności planowania i realizacji usług w recepcji, w tym rezerwacji usług hotelarskich, obsługi gości przyjeżdżających i wyjeżdżających; utrzymania czystości i porządku na terenie obiektu, przygotowania i serwowania śniadań.

Stażyści w zawodzie technik handlowiec rozszerzyli swoją wiedzę w zakresie zasad profesjonalnej obsługi klienta; zasad rozmieszczenia towarów w magazynie i w sali sprzedażowej; terminologii towaroznawstwa; form sprzedaży; zasad kontroli ilościowej i jakościowej towarów oraz zasad inwentaryzacji. Udoskonalili umiejętności w zakresie przygotowania miejsca pracy; posługiwania się sprzętem wykorzystywanym w jednostce organizacyjnej; właściwego posługiwania się pojęciami z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; kompleksowej obsługi klienta.

Stażyści w zawodzie technik spedytor pogłębili wiedzę na temat rodzajów ładunków transportowych; zasad transportu ładunków niebezpiecznych i ponadnormatywnych; rodzajów jednostek ładunkowych; oznaczenia ładunku i środka transportu. Podwyższyli umiejętności w zakresie doboru środków transportu i opakowania odpowiedniego  do rodzaju ładunku; doboru sposobu zabezpieczenia ładunku; stosowania systemów monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków.

REKLAMA:


Uczestnicy uczący się zawodu technik pojazdów samochodowych rozszerzyli wiedzę dotyczącą zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska występujących podczas wykonywania prac związanych z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych oraz zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych. Udoskonalili też umiejętności wykorzystania informacji zawartych w dokumentacji technologicznej przy wykonywaniu obsługi i naprawy pojazdów samochodowych; doboru części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych na podstawie dokumentacji technicznej; doboru narzędzi, przyrządów i urządzeń do wykonania: diagnostyki, demontażu uszkodzonych elementów oraz obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

Uczestnicy projektu uczący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki rozszerzyli wiedzę dotyczącą doboru narzędzi i specjalistycznych przyrządów do planowanego zakresu naprawy różnych silników i układów napędowych pojazdów rolniczych; stanu części, zespołów i podzespołów maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych. Udoskonalili umiejętności obsługi i naprawy pojazdów rolniczych; montażu, wymiany lub naprawy uszkodzonych części, zespołów i podzespołów maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych; demontażu pojazdów rolniczych i podzespołów.

Uczestnicy uczący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zapoznali się z pracą firm pozyskujących energię słoneczną, wiatrową czy z biomasy, dowiedzieli się, jak dbać o stan środowiska, jak wykorzystać przepisy ułatwiające pozyskiwanie energii odnawialnej,  mieli okazję poznać technologię produkcji urządzeń służących do wytwarzania energii odnawialnej.

W czasie wolnym uczniowie zwiedzali Rzym, wędrowali ścieżkami świętego Franciszka do Asyżu, podziwiali urokliwą okolicę Spoleto.


Uczniowie przed wyjazdem uczestniczyli w zajęciach przygotowujących do odbycia stażu:
kurs języka włoskiego, spotkanie z policją dotyczące pobytu za granicą, możliwych problemów i sposobów radzenia sobie z nimi, wykłady dotyczące kultury i historii Włoch, historii Unii Europejskiej oraz programu Erasmus+.

Udział w stażu był dla jego uczestników okazją do zdobycia nowych umiejętności i wiedzy, a przy okazji wspaniałą przygodą.


Odwiedź nas na facebooku

Galeria 25

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.