Wiadomości z Garwolina

36 mln w budżecie gminy Maciejowice. Sprawdź najważniejsze inwestycje

Dodano:
garwolin - 36 mln w budżecie gminy Maciejowice. Sprawdź najważniejsze inwestycje

30 grudnia 2019 r. podczas sesji rady gminy Maciejowice przyjęty został budżet na 2020 rok. Radni jednogłośnie przyjęli plan dochodów i wydatków budżetu oraz nakłady na zadania inwestycyjne. Gmina wyda w tym roku prawie 36 mln. 4 mln 600 tys. zł pochłoną wydatki inwestycyjne. Ta kwota ma ulec jeszcze zwiększeniu.Dochody
Budżet gminy po stronie dochodów został zaplanowany na kwotę 33.016.818,00 zł,
z czego 32.371.818,00 zł stanowią dochody bieżące, zaś 645.000,00 zł dochody majątkowe. Wśród dochodów budżetu znaczącymi pozycjami są dochody związane z realizacją przez gminę świadczeń wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 9.616.000,00 zł, część oświatowa subwencji w wysokości 6.606.020,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.249.429,00 zł. Ponadto zaplanowane są dochody
z tytułu podatku i opłat od osób prawnych w wysokości 1.532.747,00 zł oraz 1.209.200,00 zł
z tytułu podatku i opłat od osób fizycznych. Dochody z odpłat za gospodarowanie odpadami na 2020 rok zaplanowano w kwocie 1.671.327,00 zł, takiej samej jak po stronie wydatków na funkcjonowanie całego systemu gospodarowania odpadami w gminie.

Wydatki
Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę 35.816.818,00 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.610.000,00 zł, co stanowi 12,87 % wydatków ogółem. Największą część budżetu pochłoną wydatki w dziale 801 oświata i wychowanie – kwota 12.186.199,00 zł oraz w dziale 855 rodzina – kwota 9.708.813,00 zł.

Plan wydatków majątkowych tj. przeznaczonych na inwestycje w gminie Maciejowice na 2020 rok zakłada kwotę 4.610.000,00 zł. Plan ten z pewnością ulegnie zwiększeniu, co miało również miejsce w 2019 roku, gdyż gmina złożyła już wnioski na przebudowę dróg z Funduszu Dróg Samorządowych, ze środków samorządu województwa w ramach środków na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, czy wnioski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020. Ponadto planowane jest złożenie kolejnych wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych środkami zewnętrznymi. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych w 2020 roku należą:

Wydatki majątkowe
      
Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach
W 2020 roku kontynuowane będą roboty budowlane związane z budową nowej oczyszczalni ścieków w Maciejowicach. Jest to zadanie wieloletnie, które rozpoczęte zostało w 2019 roku, dzięki pozyskanej dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa
w kwocie 1.000.000,00 zł. Został dzięki temu wybudowany reaktor oczyszczalni ścieków, zbiornik osadu, zbiorniki uśredniające oraz rurociąg odprowadzający ścieki oczyszczone. Na 2020 rok zaplanowane są prace związane z budową budynku technicznego oczyszczalni ścieków, budową wiaty na agregat, wiaty na osad, pompownia ścieków surowych oraz instalacje wewnętrzne i rurociągi. Wartość zaplanowanych prac na 2020 rok to ok. 2,5 mln zł. Na 2021 rok zaplanowane jest zakończenie inwestycji i realizacja zakresu prac na ok. 2,7 mln zł.

REKLAMA:


Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach położonych w północnej części gminy Maciejowice etap III
W 2020 roku samorząd gminy Maciejowice planuje zakończyć wodociągowanie terenu gminy. W tym celu wykonana zostanie sieć wodociągowa z przyłączami
w miejscowościach Kraski Dolne i Kraski Nowe. Kosztorysowa wartość przedsięwzięcia wynosi ok. 850 tys. zł.

Rewitalizacja parku w Maciejowicach

W roku bieżącym kontynuowane będą prace związane z rewitalizacją parku w Maciejowicach. W tym celu z pierwszej kolejności UG zlecił opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlanej, która obejmować będzie wymianę nawierzchni alejek w parku, budowę stylowego oświetlenia oraz wykonanie sceny letniej i elementów małej architektury. W chwili obecnej w budżecie gminy na realizację tej inwestycji zapisane jest 100.000,00 zł, co z pewnością pozwoli wykonać w części zaplanowane prace. W miarę posiadanych środków budżetowych zakres prac będzie rozszerzany w roku bieżącym, bądź kontynuowany w latach kolejnych.

Modernizacja dróg
Na 2020 rok w budżecie gminy Maciejowice zaplanowane jest wykonanie przebudowy 9 odcinków dróg gminnych:
- ul. Sportowa w Maciejowicach na długości 400 mb (wartość kosztorysowa: ok. 790 tys. zł – wnioskowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok),
- ul. Spacerowa w Maciejowicach na długości 252 mb (wartość kosztorysowa ok. 460 tys. zł – wnioskowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok),
- ul. rot. Edmunda Cichego w Maciejowicach na długości 243 mb (wartość kosztorysowa ok. 410 tys. zł – wnioskowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok),
- droga gminna w miejscowości Oblin na długości 420 mb (wartość kosztorysowa: ok. 200 tys. zł - wnioskowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok),
- droga gminna w miejscowości Oblin na długości 456 mb (wartość kosztorysowa: ok. 360 tys. zł - wnioskowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok),
- ul. Ogrodowa w Maciejowicach na długości 435 mb (wartość kosztorysowa: ok. 660 tys. zł - wnioskowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok)
- droga gminna w miejscowości Topolin (wartość kosztorysowa ok. 100 tys. zł),
- droga gminna w miejscowości Tyrzyn (wartość kosztorysowa ok. 100 tys. zł),
- droga gminna w miejscowości Budy Podłęskie (wartość kosztorysowa ok. 320 tys. zł – wnioskowane dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego).

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Maciejowice – etap VI
Zakres inwestycji obejmuje dokończenie wykonania kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Polikowskiej w Maciejowicach. W ramach zadania wykonywana będzie sieć kanalizacyjna oraz przyłącza do gospodarstw indywidualnych. Szacunkowy koszt inwestycji ok. 380.000,00 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Maciejowice
W 2020 roku kontynuowane będą działania związane z modernizacją istniejącego oświetlenia ulicznego. Z uwagi na wysoki koszt eksploatacji oraz koszty energii starych rtęciowych opraw ulicznych, w każdym roku planowana jest systematyczna wymiana na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED. W 2020 roku modernizacja oświetlenia obejmie ulicę Przewozińską w Maciejowicach oraz kolejne linie oświetleniowe na terenie gminy. Na ten cel zapisane w budżecie zostało 50.000,00 zł.

źródło: UG Maciejowice


Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.

UG w Samogoszczy (, #IP d209a5b3ab) Odpowiedz

Redaktorku zapomniales dopisac ze w 2019 r. na Rewitalizacja parku w Maciejowicach wydano 220 tys. zł Zapomniale napisac ze obecna 3ca lekka reka wydala 250 tys na plan nowego budynku UG.:)))