KurierGarwoliński.pl

Wiadomości z Garwolina

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Dodano:
garwolin - Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Garwolin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym punkcie skupu mleka, położonej w Ryczyskach gm. Miastków Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie numerem ewidencyjnym działki nr 117/3 o powierzchni 0,09 ha; nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;


cena wywoławcza 10 000,00 zł,

Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. w siedzibie OSM Garwolin w Woli Rębkowskiej ul. Ogrodowa 17
o godzinie  10.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)


w kasie OSM Garwolin lub na konto OSM Garwolin w banku BGŻ S.A. O/Siedlce nr konta 93 2030 0045 1110 0000 0046 2770 najpóźniej do dnia 20 września 2021 r.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia powinna zostać uiszczona do dnia zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba wyłoniona jako nabywca uchyli się od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego.

 Szczegółowe informacje na temat warunków przetargu, jak również o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie OSM Garwolin lub telefonicznie pod nr (25) 682 22 61 w. 317 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14.

Zarząd OSM Garwolin zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.

Artykuł sponsorowany