Wiadomości z Garwolina

Od 1 kwietnia mieszkańcy gminy Garwolin zapłacą mniej za śmieci

Dodano:
garwolin - Od 1 kwietnia mieszkańcy gminy Garwolin zapłacą mniej za śmieci

Wójt gminy Garwolin informuje, że 11 marca 2021 r. rada gminy przyjęła i uchwaliła niższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym tzn. 25,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Od 1 kwietnia mieszkańcy gminy Garwolin zapłacą zamieszkali w budynkach jednorodzinnych, kompostujący odpady zapłacą  25,00 zł miesięcznie za odbiór odpadów od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Nowa wysokość opłaty obowiązywać będzie od 1 kwietnia 2021 r.
Nie ulega zmianie wysokość opłaty 32,00 zł miesięcznie dla mieszkańców, którzy nie posiadają kompostownika i oddają bioodpady w brązowym pojemniku.

REKLAMA:


UWAGA !
Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz.U. z 2020 poz. 1439 późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadóww przydomowym kompostowniku:
    • nie posiada kompostownika przydomowego lub
    • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
    • uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika, zostanie stwierdzona, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i będzie wymagało złożenia nowej deklaracji.

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Garwolin przyjęty uchwałą Rady Gminy Garwolin Nr  XXII/189/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

źródło: garwolin-gmina.pl, opr. AS

Odwiedź nas na facebooku

Waszym zdaniem

Redakcja serwisu "Kurier Garwoliński" nie odpowiada za żadne działania Czytelników niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści zamieszczone w formie komentarzy. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich usunięcia, jeśli uznane zostaną za niezgodne z prawem lub regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne.